Vrije keus arts en zorgverlener

Patiëntenrechten

Net als burgers hebben patiënten bepaalde rechten en plichten. Deze dragen bij aan de kwaliteit, het vertrouwen en de veiligheid in de zorg. Alleen door waarborging van de rechten van de patiënt en arts kan er een goede vertrouwensband worden opgebouwd, wat het verloop van de behandeling kan bevorderen.

De rechten van patiënten en de regeling tussen patiënt en hulpverlener staan vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De WBGO vormt in dit opzicht de belangrijkste wet, aangezien hier de regels staan die betrekking hebben op de relatie tussen arts/hulpverlener en patiënt/cliënt.

In dit dossier wordt er een bondig overzicht geboden van de voornaamste patiëntenrechten- en plichten.

Vrije keuze arts en zorgverlener

Vertrouwen van de patiënt in de arts of zorgverlener vormt de basis voor een geslaagde behandeling. In de Nederlandse wet is daarom opgenomen dat patiënten het recht hebben om zelf een hulpverlener te kiezen en eventueel van hulpverlener te veranderen. Dat houdt in dat de patiënt bijvoorbeeld voor een ander ziekenhuis mag kiezen voor het uitvoeren van een bepaalde operatie.

Toch komt het in de praktijk vaak voor dat de patiënt niet bij de gewenste arts of zorgverlener terecht kan. Dit kan vanwege verschillende redenen:

  • De afstand tussen patiënt en huisarts is te groot waardoor er bij spoedgevallen niet snel en adequaat genoeg gehandeld kan worden
  • Er is sprake van een wachtlijst of volle praktijk bij de arts waar u geholpen wilt worden

Vrije artsenkeuze betekent verder niet dat een keuze voor een andere arts in een ander ziekenhuis altijd volledig wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de afgesloten polis kan de verzekeraar een lager percentage dekken als wordt gekozen voor een kliniek of ziekenhuis waar geen afspraken mee zijn gemaakt.

Bron: Zorgwijzer.nl